ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਰਦ ਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਥੀ ਅੱਗੇ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Erectile Dysfunction, Premature Ejaculation, Low Sperm Count, Low Libido) ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਹਰ ਮਰਦ ਨੂੰ ਦਰਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੋਈ ਖ਼ੁਦਾ ਦੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:
ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਖਾਣਾ, ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਸ਼ਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਟੈਂਸ਼ਨ, ਜੰਕ ਫ਼ੂਡ (ਪੀਜ਼ਾ, ਬਰਗਰ), ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲਿਆ ਅਤੇ ਖੱਟਾ ਖਾਣਾ, ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਨਸ਼ਾ/ਸ਼ਰਾਬ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ/ਸਟੀਰੌਇਡ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਤਾਪਮਾਨ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬਲੌਕੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਸਾਂ ‘ਚ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੂਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਮਰਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਰਦਾਨਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸੈੱਕਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਰਦ ਸਾਥੀ ਅੱਗੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਤੀਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੂਰ, ਆਓ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ।
ਹਰੇ ਸਲਾਦ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਓ, ਖਾਣਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਓ, ਲੇਸ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅਰਬੀ (Taro Root), ਭਿੰਡੀ, ਕਟਹਲ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਰੋ ਡਾਈਟ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ, ਲਸਣ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਖਾਓ, ਧੁੱਪ ‘ਚ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਤਾਓ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, Light Music ਸੁਣੋ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਸਰਤ ਕਰੋ, ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਲਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ, English Medicines ਦਾ ਸੇਵਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਰੋ, ਅੰਗੂਰ ਅਤੇ ਡਾਰਕ ਚੌਕਲੇਟ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ, ਗਾਜਰਾਂ, ਚੁਕੰਦਰਾਂ (Beetroots) ਅਤੇ ਅਨਾਰਾਂ ਜੂਸ ਪੀਓ, ਲੂਣ ਦਾ ਸੇਵਨ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਫ਼ਿਰ ਕਿੰਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਛੂ-ਮੰਤਰ।
ਇਸ ਦੇਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ Sex Timing ‘ਚ ਵਾਧਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ Side Effect ਤੋਂ। ਆਓ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ …
Surajvanshi Dawakhana ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਫ਼ਾਰਮੂਲਿਆਂ ਨਾਲ ਢਿੱਲੇਪਨ (Erectile Dysfunction), ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਲੈਣਾ (Low Libido), ਸ਼ੀਘਰਪਤਨ (Premature Ejaculations), ਸਪਨਦੋਸ਼ (Night Fall), ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਕਮੀ (Low Sperm Count), ਧਾਂਤ, ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ, ਸ਼ੂਗਰ (Diabetes), ਮੋਟਾਪਾ (Weight Loss), ਵਜ਼ਨ ਨਾ ਵਧਣਾ (Weight Gain), ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ (Joint Pain) ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਰੋਗਾਂ (Women’s Diseases) ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ 100% ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਜਾਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਬਦਲ ਕੇ ਦਵਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨੋਟ: ਇੰਦਰੀ ਵਰਧਕ ਨੁਸਖ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ 150 ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਸ਼ੀਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣ। ਅੱਜ ਹੀ ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਦਵਾਖ਼ਾਨੇ ਦੇ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਹਕੀਮ KSB ਨੂੰ 1-416-992-5489 ‘ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।
surajvanshidawakhana.com