ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਬਰਾੜ ਲੜਕਾ, ਬੌਰਨ 1988, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਨ 10 ਇੰਚ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਵੈੱਲ ਸੈਟਲਡ ਲਈ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਾਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-778-908-5412 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1526***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ, ਉਮਰ 25 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 1 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀ. ਆਰ., ਲਈ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਓਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਜੋ ਲੜਕੀ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਭਰਾ, ਉਮਰ 28 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 11 ਇੰਚ, ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ/ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-604-446-4660 ਜਾਂ 1-778-288-8873 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1526***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 33 ਸਾਲ, ਕੱਦ 6 ਫੁੱਟ, B.Tech in Electronics and Communication, PG Diploma in Disaster Management, LLB, persuing NCA (Ontario) exam ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੜਕਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ: 647-467-5251
***1525***
Ramgarhia Sikh family seeks a suitable match fot their daughter, 34 yrs. old, 5’-2” tall, Vegatalian, Canadian Citizen, innocently divorced, working as a Nurse. The boy should be Canadian PR/Citizen educated, employed, well settled, Vegetarian, non-drinker, non-smoker, Malwa preferred. Call or whatsapp: 647-513-9288
***1526***

Looking for settled and educated match for beautiful Jatt Sikh girl, never married, June 83 born, 5’-6”, LLB, LLM India, Solicitor (UK). Presently doing post graduate degree course in Manitoba Canada. Brother also in Canada. Parents are Doctor in Amritsar India. Please send your bio data & recent picture go sikhmatrimony66@gmail.com or call: 1-778-552-8413
***1526***