ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਗਿੱਲ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 32 ਸਾਲ, ਕੱਦ 6 ਫ਼ੁੱਟ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, Degree in Computer
engineering, ਆਪਣਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੋਹਣੇ-ਸੁਨੱਖੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਲਈ
ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਡੈਟਾ ਅਤੇ ਪਿਕਚਰ ਈਮੇਲ
ਕਰੋ: [email protected] ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-236-513-9611 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1483***
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਜੱਟ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 37 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 11 ਇੰਚ, Mechanical
Engineering ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, Toronto ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ,
ਸੋਹਣੇ-ਸੁਨੱਖੇ, ਵੈਸ਼ਨੂ, ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਲਈ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਵੈਸ਼ਨੂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ,
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ : 416-557-8609 ਜਾਂ 647-529-8609 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1483***
ਰਾਜਪੂਤ ਚੋਹਾਨ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 43 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 11 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀ.ਆਰ. ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਵਧੀਆ
ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੋਹਣੇ-ਸੁਨੱਖੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ (ਇੱਕ ਬੇਟੀ) (Custody with mother),
ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ/ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵਿਜ਼ਟਰ/ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ (ਬਿਨਾਂ ਬੱਚੇ) ਲੜਕੀ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਡੈਟਾ ਅਤੇ
ਪਿਕਚਰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: [email protected] ਜਾਂ 416-301-8116 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1483***
ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੱਟ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 29 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 7 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ, B.Tech in
Electronics and communicatoin, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਪਲੋਮਾ, ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਕਰ ਰਹੇ, ਸੋਹਣੇ-ਸੁਨੱਖੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ, ਸੋਹਣੀ-
ਸੁਨੱਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਈ ਲੜਕੀ 'ਤੇ ਵੀ
ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-604-441-7243 ਜਾਂ 1-778-903-1670 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1484***
ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 41 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 7 ਇੰਚ, ਅਮੇਰੀਕਨ ਗਰੀਨ
ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ, Hotel Management ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੋਹਣੇ-ਸੁਨੱਖੇ,
ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਲਈ ਅਮੇਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ
ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਲੜਕੀ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ। ਆਪਣਾ
ਬਾਇਓਡੈਟਾ ਅਤੇ ਪਿਕਚਰ whatsapp 'ਤੇ ਭੇਜੋ ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਰੋ: 1-669-300-2648 ਜਾਂ 011-91-
92561-87671 (whatsapp)
***1483***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 34 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 11 ਇੰਚ, Diploma in Plumbing Trade From

ITI, ਸੋਹਣਾ-ਸੁਨੱਖਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਇੰਡੀਆ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਚੰਗੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਈ
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ
ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਰਹੀ ਜਾਂ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਲੜਕੀ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਰੀ ਲਈ 1-604-302-
9614 ਜਾਂ 011-91-98142-25007 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
***1483***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਬਰਾੜ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 35 ਸਾਲ, ਕੱਦ 6 ਫ਼ੁੱਟ, M.A. (Punjabi+English), ਕੈਨੇਡੀਅਨ
ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ,
ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਜ਼ਟਰ/ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਰਹੀ ਲੜਕੀ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-778-325-1825 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1483***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਸਰਾਂ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 29 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 10 ਇੰਚ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਰਹੇ,
ਚੰਗੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ/ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਲੜਕੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੈੱਲ ਸੈਟਲਡ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-604-506-8180 ਜਾਂ 1-
604-729-1159 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1484***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 57 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 3 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਕਰ ਰਹੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਵੈੱਲ ਸੈਟਲਡ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ
ਵਿਜ਼ਟਰ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਆਈ ਲੜਕੀ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-236-
818-2302 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
***1483***
ਸ਼ਰਮਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 48 ਸਾਲ, ਕੱਦ 6 ਫੁੱਟ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਵਧੀਆ
ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ-ਸੁਨੱਖੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦ ਲਈ ਸੋਹਣੀ-
ਸੁਨੱਖੀ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ (ਇੱਕ ਬੱੇਚੇ ਨਾਲ) ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ
'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਰਹੀ ਲੜਕੀ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਾਤਪਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ। ਜਾਣਕਾਰੀ
ਲਈ 1-604-725-4243 ਜਾਂ 1-587-703-4211 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
***1483***
Saraswat Brahmin family seeks a suitable match for their daughter, 29 yrs. old,
5’-5” tall, Canadian PR, Degree in Event Management, currently in India. The boy
should be well educated, well settled, having good family values, well versed in
both cultures. Call: 647-616-5861 or 011-91-98761-06639
***1483***
Saini Sikh Family seeks a suitable match for their clean shaven son, 38 yrs.old, 6’ tall,

US citizen, Bachelor’s in IT, working and living in LA., Family is well settled in Bay
area. The girl should be US/Canadain citizen, beautiful and family oriented. Please send
your recent pictures and biodata [email protected] or call: 1-510-325-1519
***1484***
Tonk dashtri parents seeking a suitable match for their son, 30 yrs. old, 5’-5” tall,
Canadian immigrant, working in Public services in BC, handsome with family values.
The girl should be Canadian immigrant/Citizen, educated, beautiful and family oriented.
Girl on student visa/work permit/visiter visa may also be considered. For information
please contact: 1-604-726-7557 or 1-778-547-4727
***1483***
Brahmin family seeks a suitable match for their beautiful daughter, 35 yrs. old, 5’-5" tall,
Canadian Citizen, divorced after a short marriage, non-smoker, non-drinker, vegetarian,
Employed with Federal Govt., in a management position (Western Provinces). The boy
should be well settled in business or professionally employed, vegetarian, non-smoker,
non-drinker, Canadian Citizens or PR only. Please send your biodata & recent picture to:
[email protected]
*** 1492 ***
Jat sikh parents seek a suitable match for their handsome turban Canadian born son 26
years old 5’8" tall. The girl should be Canadian born or raised. Please send your bio
data& recent pictures on WhatsAPP or call: 647-718-2349