ਕਲਿਆਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੜਕੀ, ਉਮਰ 29 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 3 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, B.Sc. Nursing, registered Nurse (RN) in Canada, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ/ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਸੋਹਣੇ-ਸੁਨੱਖੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਵੈੱਲ ਸੈਟਲਡ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੜਕੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-226-972-8846 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
***1458***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਸਰਾਂ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 29 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 10 ਇੰਚ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਚੰਗੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ/ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ (ਬਿਨਾਂ ਬੱਚੇ) ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੈੱਲ ਸੈਟਲਡ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-778-344-2601 ਜਾਂ 1-604-716-0245 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1458***
ਟਾਂਕ ਕਸ਼ਤਰੀ (ਕੈਂਥ) ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੜਕੀ, ਉਮਰ 27 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 3 ਇੰਚ, M.Com., PGDCA, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿ ਰਹੀ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ/ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਵੈਸ਼ਨੋ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਭਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੈੱਲ ਸੈਟਲਡ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-778-636-1080 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1458***
ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ, ਉਮਰ 27 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 7 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, International Business Management degree, ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, Non-drinker, non-smoker ਲੜਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਿਕਚਰ ਅਤੇ ਬਾਇਓਡੈਟਾ : [email protected] ‘ਤੇ ਭੇਜੋ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-647-215-4624 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1458***
ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਸਿੱਖ (ਬਮਰਾ) ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 28 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 8 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ PR, Mechnical Engineering Technician & drafting, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਵੈੱਲ ਸੈਟਲਡ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੈਸ਼ਨੋ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੈੱਲ ਸੈਟਲਡ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-437-240-5930 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1458***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 37 ਸਾਲ, ਕੱਦ 6 ਫੁੱਟ, Diploma in IT, ਚੰਗੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਪੀ. ਆਰ. ਦੀ ਫਾਇਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ, ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ/ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਉਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਰਹੀ ਲੜਕੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-778-536-1967 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1458***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 36 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 11 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਮਪਲ, ਗੌਰਮਿੰਟ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ (ਬਿਨਾ ਬੱਚ ਤੋਂ) ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ, ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵਿਜ਼ਟਰ/ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ/ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਉਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਲੜਕੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਡੇਟਾ ਅਤੇ ਪਿਕਚਰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: [email protected] ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 647-904-3322 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1458***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 31 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 10 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀ ਆਰ, ਐਮ. ਏ., ਚੰਗੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਈ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਓਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਜੋ ਲੜਕੇ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲੜਕੀ, ਉਮਰ 23 ਸਾਲ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੜਕੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-604-621-7204 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1458***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਸੰਧੂ ਲੜਕੀ, ਉਮਰ 35 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 6 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀ. ਆਰ., ਐਮ. ਏ., ਚੰਗੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਜ਼ਟਰ/ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੜਕੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-778-927-9499 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1458***

ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 29 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 6 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ, ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਵੈਸ਼ਨੂ, ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ, ਘੱਟੋ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਫੁੱਟ 6 ਇੰਚ ਕੱਦ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੈੜ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-778-707-2870 ਜਾਂ 1-604-498-6661 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
***1458***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਗਿੱਲ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 31 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 11 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਸੋਹਣੇ-ਸੁਨੱਖੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ/ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਟ ਆਈ ਲੜਕੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਡੇਟਾ ਅਤੇ ਪਿਚਕਚ ਵਟਸਐਪ ‘ਤੇ ਭੇਜੋ: +91-79869-45879 (ਵਟਸਐਪ) (ਸਵੇਰੇ 11 ਤੇ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ) ਜਾਂ 647-929-5543 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
***1458***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 34 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 10 ਇੰਚ, ਕੈਨਡੀਅਨ ਜਮਪਲ, ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵਿਚੱ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, Revenue Canada ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਸੋਹਣੇ-ਸੁਨੱਖੇ, ਪਰਿਵਾਕਰ ਲਈ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪਰਿਵਕਾਰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-604-537-2047 ਜਾਂ 1-778-241-3257 ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1458***
ਰਾਜਦੂਤ ਮਿਨਹਾਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੜਕੀ, ਉਮਰ 33 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 3 ਤਿੰਨ ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ, ਗਰੈਜੂਏਟ, ਇਡੀਆ ਤੋਂ ਬਿਊਟੀਸ਼ਿਅਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ, ਸੋਹਣੀ ਸੁਨੱਖੀ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ , ਵੈਲ ਸੈਟਡਲ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-778-791-4974 ਜਾਂ 1-778-926-9403 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1458***
BC based Jat Sikh family seeks a suitable match for their Canadian born son, 32 yrs. 5’-11” tall, University graduate, working full time with the Government, non-drinker, non-smoker, For more information Please Call/Text or whatsapp : 1-778-998-8447
***1458***
Jat Sikh parents seeking a suitable match for their son, 36 yrs. , 5’-6”, American Citizen, Bachelor of Science in Electrical Engineering, working as software engineer, owns house, non-drinker, non-smoker. The girl should be well educated, working, between 33-35 of age and family oriented. Caste no bar. Girl on student visa/work permit/divorced may also be considered. For information Please call: 1-586-435-6228 or 1-586-422-8949
***1458***
Jat Sikh parents seek a suitable qualified match for their Canadian born, turbaned son, 27 yrs. old, 6’-2” tall, Lawyer, handsome, well versed in both cultrues. The girl should be Canadian/American born, beautiful, family oriented. Please send your biodata and recent pictures to whatsapp or call: 1-604-341-5164
***1458***
Jat Sikh Gill parents looking for a groom for their daughter, born in Canada, 37 yrs. old, 5’-2” tall, professionally qualified, working in her own field. The groom should be born or raised in Canada, well qualified, well settled from a Jat Sikh family from Vancouver area. For information please contact : 1-604-522-4470
***1458***
Canada based, well educated, Jat Sikh parents invite matrimonial alliance for their Canadian Citizen daughter, professionally qualified, very fair, beautiful, sober, cultured, family oriented, 31 yrs. old, 5’-7” tall, have permanent job with Provincial Government. Boy should be handsome, well qualified and from a respectable Jat Sikh family. Please send biodata and recent picture to: [email protected] or whatsapp 1-778-939-9393
***1458***
Jat Sikh parents invite matrimonial alliance for their only son, born in Canada 25 yrs. old, 5’-10” tall, CPA degree holder, professionally employed in a reputed firm in Vancouver. The girl should be born or raised in Canada, beautiful, well educated, height atleast 5’-5”, family oriented. For information Please call: 1-604-518-1448
***1458***
Jat Sikh parents seek a suitable match for their son, 38 yrs., 6’-1” tall, Canadian Citizen, University graduate in life sciences from Canada, well settled in govt job in GTA, handsome with family values. The girl should be Canadian/American citizen/PR, beautiful, educated, tall, family oriented and should be never married before. No Marriage Bureau please. For informarion please call: 437-777-6367 or 905-456-0191 (Call only day time according to Toronto Time)
***1458***
Tonk Kshatri parents seek a suitable match for their son, Canadian Citizen, 30 yrs. old, 5’-11” tall, handsome, cleane shaven, working as a nurse in hospital, family is well settled in Canada. The girl should be beautiful, educated an family oriented. Please send your bio-data and recent pictures to whatapp: 1-778-714-8030
***1458***
Ramgarhia family seeks a suitable match for their son, 32 yrs., 5’-10” tall, Canadian PR. software consutant, clean shaven, vegetarian, non-drinker, non-smoker, divorced after a short marriage. The girl should be between 26-30 yrs. of age, 5’-3” -5’-6” tall, vegetarian, family oriented. Caste no bar. Girl should be Hindu or Sikh. For information please contact: 905-843-7126 or 011-91-628-472-4993
***1458***
Jat Sikh parents invite matrimonial alliance for their daughter, 29 yrs. old, 5’-5” tal, raised in Canada, working as Dental Hygienist, family oriented. The boy should be born or raised in Canada, professionally qualified, employed and with family values. For information please call: 1-604-375-5968
***1458***