ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ, ਉਮਰ 29 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 7 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਲ, ਬੀ. ਬੀ. ਏ., ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੋਹਣੇ-ਸੁਨੱਖੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ/ਅਮੈਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਜ਼ਟਰ/ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ/ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਉਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਲੜਕੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 647-960-0008 ਜਾਂ +91-98140-70294 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1454***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਗਿੱਲ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 30 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 7 ਇੰਚ, BBA, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ/ਅਮੈਰੀਕਨ, ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ/ਵਿਜ਼ਟਰ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਈ ਲੜਕੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਡੈਟਾ ਅਤੇ ਪਿਕਚਰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: [email protected] ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 647-740-1000 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1453***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ, ਉਮਰ 33 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 7 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਚੰਗੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਈ ਵੈੱਲ ਸੈਟਲਡ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੈੱਲ ਸੈਟਲਡ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਡੈਟਾ ਅਤੇ ਪਿਕਚਰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: [email protected] ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-604-621-8013 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1453***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 28 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 4 ਇੰਚ, B.Sc. Nursing ਕੀਤੀ ਹੋਈ, N.Clex ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਇੰਡੀਆ ਰਹਿ ਰਹੀ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ/ਅਮੇਰੀਕਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਗੁਰਸਿੱਖ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਭਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅਮੇਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੈੱਲ ਸੈਟਲਡ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-559-722-0536 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1453***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 32 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 9 ਇੰਚ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਚੰਗੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ/ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਰਹੀ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਲੜਕੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਡੈਟਾ ਅਤੇ ਪਿਕਚਰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: [email protected] ਜਾਂ 416-846-4141 ਜਾਂ 647-293-3813 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1453***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਇਕਲੌਤਾ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 31 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 10 ਇੰਚ, ਬੀ.ਏ., ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਕਰ ਰਹੇ, 22 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਭੈਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੈੱਲ ਸੈਟਲਡ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-604-376-8400 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1453***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਕੰਗ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੜਕੀ, ਉਮਰ 26 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ, B.Sc. Nursing ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ, ਇੰਡੀਆ ਰਹਿ ਰਹੀ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਵੈੱਲ ਸੈਟਲਡ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-604-446-9504 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
***1453***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੜਕੀ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਜਨਮ 1990, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 3 ਇੰਚ, B.Sc. Science B.Sc. Pharmacy ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੈੱਲ ਸੈਟਲਡ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਡੈਟਾ ਅਤੇ ਪਿਕਚਰ whatsapp ‘ਤੇ ਭੇਜੋ: 1-604-500-3774 ਜਾਂ 1-778-882-2270 (whatsapp) (ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੀ.ਸੀ. ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। )
***1453***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 31 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 10 ਇੰਚ, Electro Mechanical Engineering, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਚੰਗੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੋਹਣੇ-ਸੁਨੱਖੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ/ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ/ਵਿਜ਼ਟਰ/ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਲੜਕੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੈੱਲ ਸੈਟਲਡ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਡੈਟਾ ਅਤੇ ਪਿਕਚਰ whatsapp ਕਰੋ ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਰੋ: 647-636-6753
***1453***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ, 1993 ਦਾ ਜਨਮ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 6 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ, Degree in applied Accounting, ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਰਹੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੀ ਸੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-431-887-1559 ਜਾਂ 1-204-955-1559 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
*** 1553***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ, ਉਮਰ 28 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 4 ਇੰਚ, B. Sc. Nursing ਕੀਤੀ ਹੋਈ, N. Clex ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਇੰਡੀਆ ਰਹਿ ਰਹੀ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ/ਅਮੇਰੀਕਲਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਅ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਗੁਰਸਿੱਖ, ਪੜ੍ਹੇ*ਲਿਖ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਭਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਮੇਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-559-722-0536 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
*** 1553***
ਨਾਈ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੜਕੀ,ਉਮਰ 34 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 7 ਇੰਚ, M. Sc. Nursing ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੰਖੀ, ਇੰਡੀਆ ਰਹਿ ਰਹੀ, ਕਾਲੇਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 647-938-7316 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
*** 1553***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 39 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 8 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ (ਇਕ ਬੇਟੀ) ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਆਈ ਲੜਕੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 289-505-0702 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
*** 1553***
ਟਾਂਕ ਕਸ਼ਤਰੀ (ਕੈਂਥ) ਲੜਕੀ, ਉਮਰ 27 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 3 ਇੰਚ, M. Com, PGDCA, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿ ਰਹੀ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ/ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਵੈਸ਼ਨੋ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਭਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੰਚ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-778-636-1080 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
*** 1553***

ਸੈਣੀ ਸਿੱਖ (ਨਾਮਧਾਰੀ ) ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 27 ਸਾਲ, ਕੱਦ 6 ਫੁੱਟ, ਵੈਸ਼ਨੋ , ਫਾਰਮੇਸੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ , ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀ ਆਰ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਪੀ ਆਰ ਜੱਟ/ਸੈਣੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੈਸ਼ਨੋ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ þ| ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ| ਬਾਇਓਡੈਟਾ ਅਤੇ ਪਿਕਚਰ ਈ-ਮੇਲ: :[email protected] +91-97188-90900, 416-819-0304 ’ਤੇ ਫੋਨ ਜਾਂ Whatsapp. ਕਰੋ|
*** 1552***
Jat Sikh parents invite matrimonial alliance for their daughter, 26 yrs. old, 5’-2” tall, Canadian born, B.Sc., B.Ed. degree, well settled in Govt Job, beautiful and family oriented. The boy should be born or raised in Canada, professionally qualified and employed with family values. Please email recent pictures and bio-data to: [email protected]
***1453***
Ramgarhia Sikh parents seeking a suitable match for their Canadian born son, 29 yrs. old, 5’-8” tall, clean-shaven, MD Doctor, doing fellowship in USA, non-smoker, non-drinker and vegetarian. The girl should be equally qualified with family values from US/Canada. No marriage Bureau. Please email recent pictures and bio-data to: [email protected] or call 647-573-6774
***1453***
Well settled Jat Sikh family from California seeks a suitable match for their daughter, 27 yrs. old, 5’-3” tall, American born, Doctor, doing residency in Neurology, beautiful family oriented. Looking for turbaned either medico or IT professional. USA prefered. Please send your biodata and recent pictures to: [email protected] or call: 1-916-572-8289
***1453***
Well settled Gursikh family in America invites matrimonial alliance for their son, DOB Aug 31, 1992, born in America, 6’ tall, degree in Criminal Justice, running his own successful family business, well versed in both cultures. The girl shoudl be raised in Canada/America, well educated, beautiful, family oriented and must be well versed in both cultures. Saini/Jat prefered. Please send your bio-data and recent pictures to: 1-301-538-6700 or call for more details serious enquiries.
***1453***
Jat Sikh parents invite matrimonial alliance for their daughter, 29 yrs. old, 5’-3” tall, Dental Doctor from India, Master’s degree (MAS) from Canada, working as Dental Assistant, beautiful, family oriented. The boy should be professionally qualfied from Canada/India, vegetarian, professionally employed from a good family. Dentist Doctor/Pharmacist/Engineer and from BC prefered. Please send your bio-data and recent pictures to 1-604-786-8557 whatsapp or [email protected]
***1453***
Ramgarhia Sikh parents invite a matrimonial alliance for their beautiful, Sober, Canadian born daughter, 29 yrs. old, 5’-3” tall, MD. Doctor, doing fellowship in USA. The boy should be equally qualified with family values, non-drinker, non-smoker, vegetarian from Canada/USA. No marriage Bureau Please. Please email recent pictures and biodata to: [email protected] or call: 647-573-6774
***1453***
Ramgarhia Sikh family seeks a suitable match for their daughter, 29 yrs. old, 5-5” tall, M,Com, B.ed, IBM, Canadian immigrant, family oriented. The boy should be educated, well settled, family oriented. Call: 905-783-0207 or +91-98721-23140
***1453***
Jat Sikh Grewal parents invite matrimonial alliance for their son, 28 yrs. old, 6’ tall, garaduate, currently on open work permit in Canada, settled in good job, non drinker, non smoker. The girl should be Canadian immigrant/ citizen, educated and family oriented. Please send your bio data and recent picture to whatsapp; 1-778-859-9846 or call for more information.
**1453***
Sainiparents looking match for their son, 31 yrs. old, 5’-10″ tall, USA citizen , working in New York City , Clean shaven, HVAC Engineer, well settled family 40 years in USA. Caste no bar. The girl should be USA citizen. Call:1-516-852-7032
*** 1453 ***
Seeking Hindu/Sikh professional for Dubai based Woman, 46 yrs. old, 5’-4″ tall, MCA,looking much younger, Never Married, can relocate, issueless divorcee. Please send your biodata & recent picture to: [email protected], [email protected] or Whatsapp: +97-15818-99265
*** 1453 ***