ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਪਗੜੀਧਾਰੀ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 34 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 8 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ PR ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਜ਼ਟਰ/ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਰਹੀ ਲੜਕੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-778-883-9495 ਜਾਂ 1-604-716-8547 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1452***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 29 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 11 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਚੰਗੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ/ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਲੜਕੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-437-922-3610 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1452***
ਮਜ੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ, ਉਮਰ 30 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 6 ਇੰਚ, ਨੈਨੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਰਹਿ ਰਹੀ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਵੈੱਲ ਸੈਟਲਡ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-604-418-6018 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1452***
ਟਾਂਕ ਕਸ਼ਤਰੀ (ਜੱਸਲ) ਲੜਕਾ, ਜਨਮ 1976, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 11 ਇੰਚ, ਅੋਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਰਹੇ, PR ਦੀ file ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ-ਸੁਨੱਖੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ (ਬਿਨਾਂ ਬੱਚੇ) ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 647-302-2919 ‘ਤੇ ਜਾਂ 647-812-2604 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
***1451***
sYxI ਸਿੱਖ (ਨਾਮਧਾਰੀ ) lVkf, ਉਮਰ 27 ਸਾਲ, ਕੱਦ 6 ਫੁੱਟ, ਵੈਸ਼ਨo, ਫਾਰਮੇਸੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ,ਕyਨੇਡਾ ਪੀ ਆਰਲਈ ਕYਨੇਡਾ rih rhIਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਪੀ ਆਰ, ਜੱਟ/ਸੈਣੀ ਪiਰਵਾਰ ਦੀ ਵੈਸ਼ਨo ਲੜਕੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ hY.ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ.ਬਾਇEਡYਟਾ ਅਤੇ ipkcr ਈ-ਮੇਲ:[email protected] +91-97188-90900, 416-819-0304 `qy PLon jF Whatsapp. kro.
***1451***
Jat Sikh parents seek a suitable match for their son, 36 yrs. old, 5’-7” tall, clean-shaven, professionally employed, divorced after a short marriage. The girl should be educated, sober, family oriented, age between 25-35 yrs., preferably from BC. Please send your bio-data with latest pictures or call for more details to 1-236-333-9753
***1452***
Jat Sikh family seeks a suitable match for their daughter, 29 yrs. old, 5’-5” tall, slim, beautiful, working full time as a Dentist Doctor in BC. The boy should be Canadian, well educated, professionally employed and must be from a Jat Sikh family. Please send your bio-data and recent picture to: [email protected]
***1452***