ਗਰਮੀਆਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਧਾ ਜਾਣ ਫ਼ਲ ਅੰਬ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਗੋ ਕਲਾਕੰਦ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਖਾਣ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਸੁਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਮੱਗਰੀ
200 ਗ੍ਰਾਮ ਮਿਲਕ ਮੇਡ
200 ਗ੍ਰਾਮ ਪਨੀਰ
500 ਗ੍ਰਾਮ ਮੈਗੋ ਜੂਸ
ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ ਸਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ
ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ ਮੈਂਗੋ ਕਲਰ ਅਤੇ ਐਸੈਂਸ (ਤੱਤ)
ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਮਿਲਕ ਮਸਾਲਾ
ਦੋ ਚੱਮਚ ਘਿਓ
ਵਿਧੀ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਸ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕੜਾਹੀ ‘ਚ ਘਿਓ ਗਰਮ ਕਰੋ। ਉਸ ‘ਚ ਅੰਬ ਦਾ ਪਲਪ ਪਾ ਕੇ ਗਾੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਤਕ ਭੁੰਨੋ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੁੱਜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਚ ਮਿਲਕ ਮੇਡ ਅਤੇ ਮਸਾਲਾ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਪਨੀਰ ਨੂੰ ਮਸਲ ਕੇ ਇਸ ‘ਚ ਮਿਲਾ ਲਓ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂਗੋ ਕਲਰ ਅਤੇ ਸਿਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਪਾਓ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਕਾ ਕੇ ਗਾੜਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਪਲੇਟ ‘ਚ ਫ਼ੈਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਟੁੱਕੜੇ ਕੱਟ ਲਓ।