ਸਮੱਗਰੀ
ਤਿੰਨ ਕੱਪ ਚੈਰੀ
ਦੋ ਕੱਪ ਕਰੀਮ
ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਖੰਡ
ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਚੀਜ਼ ਕਰੀਮ
ਅੱਧਾ ਵਨੀਲਾ ਐਸੈਂਸ
8-12 ਚੌਕਲੇਟ ਵੇਫ਼ਰਜ਼
1-2 ਚੱਮਚ ਕੋਕੋ ਪਾਊਡਰ
ਦੋ ਚੱਮਚ ਵ੍ਹਿਸਕੀ
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ
ਚੌਕਲੇਟ ਵੇਫ਼ਰਜ਼ ਅਤੇ ਕੋਕੋ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਕੇ ਕਰੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ। ਚੌਕਲੇਟ ਵੇਫ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਨ ‘ਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਕਰੀਮ ਫ਼ੈਲਾਓ। ਫ਼ਿਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਚੌਕਲੇਟ ਵੇਫ਼ਰਜ਼ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਓ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਚੈਰੀ ਕੱਟ ਕੇ ਸਜਾਓ। ਇਸ ਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਕੋ ਪਾਊਡਰ ਪਾਓ। ਫ਼ਿਰ ਇਸ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਲਈ ਫ਼ਰਿੱਜ ‘ਚ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੰਮ੍ਹ ਜਾਵੇ।