ਠੰਡੀ ਰਬੜੀ

ਗਰਮੀਆਂ ‘ਚ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਠੰਡਾ ਖਾਣ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਡਿਸ਼ ਰਬੜੀ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੋ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਮੱਗਰੀ
– 1 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ
– 50 ਗ੍ਰਾਮ ਚੀਨੀ
– 4-5 ਪਿਸਤਾ (ਬਾਰੀਕ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ)
– 2 ਬਾਦਾਮ (ਬਾਰੀਕ ਕੱਟੇ ਹੋਏ)
– 2-3 ਛੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀਆਂ (ਪੀਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ)
– ਕੇਸਰ
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ
1. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਕੜ੍ਹਾਹੀ ‘ਚ ਪਾ ਕੇ ਗਰਮ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਗੈਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਓਦੋਂ ਤਕ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਸ ‘ਚ ਮਲਾਈ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਮਲਾਈ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਗਾੜ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ‘ਚ ਖੰਡ ਮਿਲਾਓ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ‘ਚ ਚੀਨੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਲਈ ਫ਼ਰਿੱਜ ‘ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਰਬੜੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਪਿਸਤੇ, ਕੇਸਰ ਅਤੇ ਬਾਦਾਮਾਂ ਨਾਲ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਵ ਕਰੋ।