ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਰ ‘ਚ ਫ਼ੈਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪਾ ਵਧਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਰੋਜ਼ ਓਵਰ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ।
ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ – ਰੋਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਸਾਂ ‘ਚ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਗਰਦਿਸ਼ (ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ) ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲ ਤਕ ਬਲੱਡ ਅਤੇ ਔਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਬੀ. ਪੀ. – ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ BP ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਲੱਡ ਕਲੌਟਿੰਗ – ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਕਾਰਨ ਨਾੜੀਆਂ ‘ਚ ਫ਼ੈਟ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ੂਨ ਨੂੰ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਕਲਾਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ਼ ਤਕ ਖ਼ੂਨ ਅਤੇ ਔਕਸੀਜਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਸਟਰੋਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੂਗਰ – ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨੀਂਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ – ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਰ ਸੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਵਕਤ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੈਂਸਰ – ਰੋਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਫ਼ਾਲਤੂ ਫ਼ੈਟ ਵਧਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੌਰਮੋਨਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਅਸ਼ੰਕਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਗੈਸ – ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਸ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।